Termokimya

Termokimya

Termokimya, kimyasal tepkimeyi geliştirmek, iyileştirmek ve incelemek için olaya katılan genellikle kırılmış molekülleri ayrıntılı şekilde incelemek için termokimya kullanılır. Üretilen veya tüketilen ısının ölçümünde genellikle yeterli bulunur. Termokimya konusuna giren bu ölçüm pek çok tepkime etkinleştirmiş hatta birçok tepkimenin ana kaynağı olmuştur.
Termokimya kimyasal sistemi özgü enerji içeriği olan entalpi ile ilgilenir. Bu bölümde tepkimelerin açıklaması, örneğin benzinin yanma tepkisinin bir özelliği olan tepkin maddelerin enerji içeriklerinin ürünlerin enerji içeriklerinden fazla olması ile enerji fazlası dış ortama ısı olarak verilir. Buna rağmen ham petrolün parçalanma ile elde edilen benzinin oluşumu esnasında enerji soğuran bir tepkime ile oluşur. Bu durumda kimyasal maddelerin entalpisi ürünlerin entalpisinden daha düşüktür.

Termokimya tepkime çeşitleri
Ekotermik ve endotermik tepkimeler olarak türleri ayrılan termokimya ısı veren ve ısı alan iki tür davranışa fiziksel hal değişiminde rastlanır. Üzerinde eterin ve benzinin yarattığı soğukluk hissi ısı soğutularak buharlaşmasından meydana gelir. Bir tersinir tepkime sırasında üretilen ısı miktarı ters tepkimeyle tüketilen ısı miktarına eşit değildir. Hidrojen ve oksijenin birleşimi su meydana getirirken; çok büyük miktarda enerji açığı meydana gelir. Buna karşılık suyun hidrojen ve oksijene ayrılması için eşdeğer bir enerji miktarı gerekir. Ancak tam anlamıyla suyla çalışan motor henüz keşfedilmemiştir.

Tepkime ısıları
Tepkime ısıları ısı ölçüm yani kalorimetre tekniğiyle deneysel olarak belirlenir. Bu değerler yapılan hesaplamalar ile uygulanabilir. Kimyasal dönüşüm tepkin maddelerle atom arası bağların kopması ve sonra ürünlerde yeni bağların oluşması ile meydana gelir. Bu bağların enerjilerini önceden belirlemek şartıyla tepkime asılları ve yeni gruplaşmanın enerji bilançosu çıkarılarak; yeni tepkime ısıları ölçülür.
Isı olmayan Ender kimyasal tepkimelerde kopan bağların enerji toplamı, oluşan yeni boğaların enerji toplamına tam olarak eşittir ve bu tür tepkimede oluşan ısı etkisi sıfırdır.

Termokimyanın temelleri
Bir kimyasal sisteminin enerji içeriği bir tepkime sırasında belli olur. Bu Termokimyanın temel kuralıdır. Bir maddenin içerdiği enerji miktarı doğrudan ölçülemez. Buna rağmen maddenin dönüşümü sırasındaki değişimi genellikle ölçülebilen bir değerdir. Bu değişim dış ortamla veya ısı alışverişi esnasında bir iş alışverişi şeklinde oluşur. Bir iş söz konusu olduğunda bu iş için P basıncı ile ∆V hacim değişimi çarpılarak yeni ölçüm elde edilir. Sistem tarafından alınan enerjiler uzlaşma gereği pozitif, kaybedilen enerjiler negatif olarak belirlenir. Bu yüzden entalpi formülünde - işareti kullanılır.

Termokimyada ısı formülleri
Kapalı bir kapta yani hacım değişikliği olmadan uygulanan bir kimyasal tepkime ile dış ortamda iş alışverişi gerçekleştirilemez. İş ve ısı alışverişi miktarının toplamını veren iş enerji değişimi tepkimenin Q miktarına eşittir. Değişmez hacimde Q=∆U eşitliği ile formül edilir.
Bununla beraber kimyasal tepkimelerin büyük çoğunluğu açık havada yani değişmez basınç altında meydana gelir. Bu durumda H büyüklüğü entalpi ile belirtilir ve şöyle formül edilir.

H=U+P.V

Entalpi
Böylece tepkime tarafından üretilen ve soğurulan ısı basit olarak entalpi değişimine eşit olur ve bu değişimin ifadesi Q= ∆H ile gösterilir.
Bir maddenin fiziksel ve kimyasal değişime sırasında entalpi değişimi doğrudan doğruya dış ortamla enerji alışverişi ile hesaplanır.
Bu değişimin işareti enerji üretilen tepkimelerle yani ısı veren enerji tüketen tepkimelerin ayırt edilmesini sağlar. Birinci tepkimelerde tepkin maddelerin entalpisi, ürünlerin entalpisinden büyüktür enerji. Dış ortamda karşılayan ısı alan tepkimelerde bunların entalpisi ürünlerin entalpisinden daha küçüktür. Tepkime ısıları sıcaklıkta çok az değişir ve yaklaşık 100 santigrat derecelik bir sıcaklık aralığında değişilmez olarak kabul edilir. Kimyacı bir maddenin gerçek ısı enerjisine entalpi sayesinde moleküllerin mikroskobik olarak yeniden düzenlenmesini uzaktan değerlendirebilir. Böylece atomlar arasında bağların kopması ve yeniden oluşması, çözünen bir cisimle çözücü arasındaki etkileşimler araştırılır. Bir tepkimenin iç mekanizması korkulacak bir karmaşıklıkta olsa bile kimyacı bu tepkimenin sonuçlarını önceden fark edebilir.
Son Güncelleme : 17.01.2021 03:14:55
Termokimya ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Termokimya Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Termokimya"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022