Çözeltiler

Çözeltiler

Çözeltiler, Bir maddenin farklı bir maddenin içerisinde moleküler olarak homojen bir şekilde dağılması ile oluşan karışıma çözelti denir. Çözeltiler çözücü ve çözünen olarak iki bileşenden oluşur. Bu bileşenlerin fazla miktarda olanına çözücü, az miktarda olanına ise çözünen adı verilir. Su çözücülere verilebilecek en bilinen örnektir. Katı, sıvı ve gaz gibi birçok madde suda çözünebilir. Kola, alkollü su, çay çözeltilere örnek olabilir.

Çözeltilerin özellikleri:

Saf maddelerin kendilerine göre kaynama ve erime durumları vardır.

Erime: Katı maddelerin ısı enerjisi sayesinde sıvı hale dönüşmesine erime denir. Katı halde bulunan maddeler, ısı enerjisi aldıklarında taneciklerindeki kinetik enerji miktarı çoğalır ve bu durumda tanecikler arasında oluşan çekim kuvveti eksilir. Bu durumda tanecikler birbirlerinden ayrılırlar ve serbest duruma gelirler.
Katı durumda olan bir maddenin sıvı durumuna dönüşmeye başladığı sıcaklık erime sıcaklığı adını alır. Katı maddenin erime esnasında sıcaklığı değişmez. Maddenin sıvı hale dönüşmesi için verilen ısı, cismin sıcaklığının artması için değil hal değiştirmesi için uygulanır. Cisim tam olarak erime noktasında ulaştığında ise ısı enerjisi verilmeye devam edildiği takdirde katı halden sıvı hale dönüşen cismin sıcaklık derecesi yeniden artmaya başlar. Katı durumda olan çözeltinin erime noktasına ulaştığı andaki sıcaklık saf çözücünün erime sıcaklığı derecesinden daha azdır.

Donma: Sıvı halde olan bir maddenin ısı enerjisi sayesinde sıvı halden katı hale geçmesine donma adı verilir. Sıvı maddenin katı duruma geçtiği sıcaklık noktası donma noktasıdır. Sıvı madde donma derecesine geldiğinde sıcaklık derecesi sabit olur.
Buz maddesinin 0 ℃ erimesi, suyun ise 0 ℃ donma noktasına geldiği gibi bir madde sabit basınçla aynı erime ve donma noktasına ulaşır.

Buharlaşma: Sıvı durumda olan bir maddeye ısı enerjisi verilmesi durumunda sıvı maddeyi meydana getiren taneciklerin kinetik enerji değerinin artması sonucunda çevreden gelen çekim kuvvetini yener ve sıvı halden gaz haline dönüşür. Bu duruma buharlaşma adı verilir.

Yoğunlaşma: Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale dönüşmesine yoğunlaşma adı verilir Gaz halindeki maddenin yoğunlaşmaya başladığı sıcaklık noktasına ise yoğunlaşma sıcaklığı adı verilir.

Çözelti türleri:

Çözelti türleri çözücünün durumuna, elektrik akımı iletmesine ve çözünen madde miktarına göre üç maddede incelenebilir.

Çözücünün durumuna göre: (katı sıvı gaz)
Çözeltinin katı sıvı ya da gaz durumunu belirleyen çözücüdür.

Elektrik akımı iletmelerine göre:

Elektrik akımını ileten çözeltiler: Çözünürken iyonlara ayrılan çözeltilere iyonik çözeltiler adı verilir iyonik çözeltiler. Bu durumdan dolayı iyonik çözeltiler elektrolit çözeltiler diye de isimlendirilebilir. Tuz çökeltileri, baz çökeltileri ve asit elektrolit çözeltiler arasında sayılabilir.
Tuz su içerisinde Na+ ve CL- iyonlarına ayrışarak çözünür.

Elektrik akımını iletmeyenler: Çözücüler içinde çözünürken moleküler halinde dağılan kovalent bağlı bileşikler Elektrik akımını iletmeyen çözeltiler. Elektrik akımını iletmeyen çözeltilere örnek olarak alkolün su içinde çözülmesi verilebilir.

Çözünen madde miktarına göre:

Doymuş çözeltiler: Çözebileceği kadar çok maddeyi çözen çözücüler doymuş çözeltilerdir.

Doymamış çözeltiler: Çözebileceği en çok maddenin daha azını çözen çözeltilerdir.

Aşırı Doymuş çözeltiler: Çözebileceği en fazla madde sayısından çok daha fazla sayıda madde çözen çözeltilerdir. Aşırı doymuş çözeltiler bir miktarda çözünen madde çözüp doymuş çözelti durumuna gelebilirler.

Derişik çözelti: Fazla oranda çözünen barındıran çözeltiler derişik çözelti adını alır. Çözeltiler ne kadar fazla çözünen madde çözer ise o kadar derişik duruma gelir.

Seyreltik çözelti: Az oranda çözünen barındıran çözeltiler seyreltik çözelti adını alır. Çözeltiler ne kadar az çözünen madde çözer ise o kadar seyreltik duruma gelir.
Son Güncelleme : 30.11.2020 10:39:37
Çözeltiler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çözeltiler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Çözeltiler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022