Spektroskopi

Spektroskopi

Spektroskopi, Bu kavram kimya biliminde kullanılmakla beraber, inceleme alanı itibariyle fizik bilimiyle de ilişkilidir. Spektroskopi, kimyada kimyasal incelemelerle aynı anlamda da kullanılmaktadır. Kimyasal incelemeler bir bütünlük içerisinde değerlendirildiğinde, spektroskopinin bu başlığın altında, incelemenin türüne ve incelenen maddenin yapısına göre farklı tür ve teknikleri bulunmaktadır.

Fizik ve kimya bilimi ile ilgilen bilim adamları, spektroskopiyi sadece kimyasal çözümleme metodu olarak değerlendirmemektedir. Kavramın tam olarak ne olduğunu bakıldığında ise karşımıza, maddeyi meydana getiren temel bileşenlerin ve maddenin sahip olduğu tüm özelliklerin diğer bileşenler, ses ve ışıkla incelenmesidir. Yalnızca spektroskopinin esası bu değildir, çünkü spektroskopi ne kimyasal analize mahkumdur ne de kimyasal analizin tamamı spektrumsal çözümlemeden oluşmaktadır. Sonuçta spektroskopi Fizik, fonetik temel optik bazlı tekniklerin bütünüdür ve uygun düştüğü her yerde kullanılmaktadır. Örnek, astrofizikte kullanılmaktadır, ancak maksat kimyasal analiz olmayabilmektedir.

Spektroskopi, kavram olarak kimya edebiyatında yer almış olsa da, fizik ve daha birçok bilim dalıyla da ilişki halindedir. Kimyasal çözümlemelerin dışında spektroskopi, optik ve fonetik çözümlenmesinin yorumlanmasını da sağlamaktadır. Bu pencereden bakıldığında kavramın, bilimin gelişmesinde yetecek kadar önemli roller oynadığı gözükmektedir. Optik ve fonetik çözümlemenin yorumlanması, kavramın uygulama alanın daha çok genişlemesine neden olan faktörler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda tüm bu inceleme ve çözümleme işlemlerinde, gelişen teknoloji ve yeni buluşlar gibi nedenlerle, her geçen gün spektroskopi metotları değişmekte, böylece daha olumlu sonuçlar veren incelemelerde bulunulmaktadır.

Spektroskopi Teknikleri; Kimyasal incelemelerin, daha doğrusu spektroskopilerin birçok değişik türü bulunmaktadır. Bu türler, başta fonetik, fiziksel ve optik olmak üzere farklı birçok teknikten meydana gelir. Bazı durumlarda ise, kimyasal incelemelere gerek duyulmaz ancak yine de spektroskopi kullanılabilmektedir. Bu tür durumların başın da ise, astrofizik incelemeler gelmektir. Bilim uzmanlarınca, maddelerin ışıkla olan etkileşimlerinin incelenmesi olarak da tanımlanmakta olan spektroskopi, analitik kimya ve moleküller biyoloji gibi gelişen dünyanın en önemli çalışmalarının toplandığı bilim dallarında da kullanılmaktadır. Burada, spektroskopiden maddenin ışık yardımı ile tarif edilmesi şeklinde faydalanılmaktadır. Yine bu tür alanların dışında diğer bilimsel inceleme ve araştırmalarda da spektroskopi kullanılmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında spektroskopi, üzerinde uzun seneler araştırma yapılan bir tekniktir. Bu çalışmalar sonucunda önceleri, maddeler sadece gözle görülebilen ışık ile incelenirken, gelişen teknoloji ile bu durum değişerek artık görünür ışık dışında diğer ışık türlerinin de incelemelerde kullanılmasına olanak sağlamıştır.

Spektroskopi Uygulaması; Spektroskopi incelemelerinde, her hangi bir madde radyasyona maruz bırakılır ve maddenin radyasyona vereceği tepki gözlemlenir ve incelenir. Aynı zamanda yine maddenin elektromanyetik radyasyon yayma durumları da spektroskopi incelemelerinde gözlemlenmektedir. Burada maddelerin radyasyon ile ilişkileri tetkik edilerek, özellikle de astronomi bilimi için büyük adımlar atılması sağlanmaktadır. Uzaydaki radyasyondan korunabilme arayışları, maddelerde radyasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen spektroskopi araştırmalarıyla şekillenmektedir.

Bazı spektroskopik incelemelerde ise araştırılması yapılmakta olan maddeye birçok küçük boyutlu madde gönderilir ve bu küçük boyutlu maddeye de uyarıcı adı verilir. Ardından ise, maddenin kendisine gönderilen uyarıcıya vereceği tepki gözlemlenir. Araştırmalarda maddelere gönderilen çok küçük boyutlu madde uyarıcılar, proton, elektron, nötron, atom ya da herhangi bir molekül olabilmektedir. Bu hal, araştırmanın türü ve ne sonuç elde edilmek istendiğine göre farklılıklar göstermektedir. Spektroskopik incelemelerde, maddeler üzerinde radyo dalgaları, X ve mikrodalga ışınları gibi ışınımlar da gönderilebilmektedir. Bu durum, spektroskopinin inceleme alanının ne kadar geniş bir alan olduğunun göstergesidir.
Son Güncelleme : 01.03.2021 23:35:29
Spektroskopi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Spektroskopi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Spektroskopi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022