Kimya Asit Baz

Kimya Asit Baz

Kimya asit baz, Bileşikler 4 gruba ayrılmaktadır. Bunlar asitler, bazlar, tuz, organiklerdir. Asit; Sulu çözeltilerine+H iyonunu veren maddelere asit denir. pH değerinde 7<0 olan değerlikler asit özellik göstermektedir.
 • Suda+H iyonunu vermektedirler.
 • Suda iyonlaşarak çözülürler.
 • Sulu çözeltileri ise elektrik akımını iletmektedir.
 • Turnusol kağıdını kırmızıya çevirmektedirler.
 • Tatları ise ekşidir.
 • Oda koşullarında sulu çözeltilerinin pH değeri 7 den küçüktür.
 • Soy metaller (Cu, Hg, Ag, Pt, Au) Hariç diğer metallerle tepkimelerinden tuz ve H2 gazı oluşturur.
Na+HCl-NaCl+1 / 2H 2(g)
 • Bazlar da nötrleşme tepkimesi verirler.
Asit + Baz - Tuz + Su + Isı
Örnek olarak ; HCl + NaOH - NaCl + H2O + Isı
 • 1A ve 2A metallerinin karbonatlı bileşikleri bazik özellik gösterdikleri için asitlerle tepkimeye girerek tuz, su ve CO 2 gazı açığa çıkarırlar.
Örnek olarak ; CaCO 3 + 2HCl - CaCl 2 + H2O + CO 2 (g)
 • Bir asit molekülünün suda çözündüğünde verdiği hidrojen sayısına asidin tesir etki değerliği denir.
Örnek olarak ; HCl-+H+-Cl (1 değerli asit)
 • Asitin değerliği ile kuvveti arasında bir ilişki yoktur.
Örnek olarak, H2 SO4 iki değerli bir asit ( kuvvetli asit )

HF bir değerli asit (zayıf asit)

Asitlerin Kuvvetleri; Suda tamamen iyonlaşan asitlere kuvvetli asitler denir. HCl, H2SO4 kuvettli asitlere örnek olarak gösterilebilir. Suda az iyonlaşan asitlere ise zayıf asit denilmektedir. Bunlara örnek olarak ise HF, COOH, HCN gösterilebilir. Asitlerin iyonlaşma yüzdesi artıkça çözeltinin elektrik iletkenliği de artar. Kuvvetli asitlerin iyonlaşma denkleminde tek yönlü ok ile yazılırken, zayıf asitlerde çift yönlü ok kullanılır. Organik olan asitlerin genellikle hepsi zayıf asittir diyebilmekteyiz. Bunun yanı sıra bir asidin çok oksijenli durumu az oksijenli durumundan kuvvetlidir.

HClO 4 > HClO 3 > HCIO 2 > HCIO örnek olarak verilebilir.

Baz; Sulu çözeltisinde -OH iyonu veren maddeler bazdır. suda tamamen iyonlaşan bazlara kuvvetli bazlar denir. pH derecesi 7-14 arasında olan değerler bazik değerlerdir. 1A metal hidroksitlerinin tamamı ve Ba(OH)2 kuvvetli bazdır. Suda az iyonlaşan bazlara zayıf bazlar denir. AgOH, N2, H4 bunlara örnek olarak gösterilebilir. Kuvvetli bazların iyonlaşma denklemlerinde tek yönlü ok ile yazılmatadır. Zayıf bazların iyonlaşan denklemleri çift yönlü ok ile yazılmaktadır. Metallerde bir grupta aşağı doğru inildikçe bazın kuvveti artmaktadır. Bunun nedeni atom çapının da artmasıdır. KOH > NaOH > LiOH bu duruma örnektir.
 • Suda -OH iyonunu verirler
 • Suda iyonlaşarak çözülürler.
 • Sulu çözeltileri elektrolittir.
 • Turnusol kağıdını maviye çevirirler.
 • Oda koşullarında sulu çözeltilerinin pH değeri 7 den büyüktür.
 • Sadece amfoter metallerle tepkime verecek tuz ve H2 gazı oluştururlar
Amfoter metaller; Al, Zn, Sn, Pb, Cr, Be metalleridir.
 • Asitlerle nötrleşme tepkimesi verirler.
Asit + Baz - Tuz + Su + Isı
 • Bir baz molekülünün suda çözündüğünde verdiği -OH sayısına bazın tesir etki değerliği denir.
Örnek olarak; NaOH - Na(+)+OH-( 1 değerli baz )
Ca(OH) 2-Ca2+2 OH-( 2 değerli baz )
NH3+H2O = NH+4+OH- ( 1 değerli baz )
 • NH 3 zayıf susuz bir bazdır. İyonlaşma denklemi susuz yazılmaz. Asitlerle tepkimesinden sadece tuz oluşur.

Son Güncelleme : 21.04.2021 18:04:29
Kimya Asit Baz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Asit Baz Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kimya Asit Baz"
Merhaba kimya dersinde görüdğümüz asitler ve baslar çok tehlikeli maddeler midir yoksaa normal maddeler midir? Bana biraz daha asitler tehlikeliymiş gibi geliyor? Tabi ki bu tehlike durumlarını insan vücudu için söylüyorum.
Ünal . 29.10.2018 14:51:07
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022