Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fonksiyonel Gruplar

Fonksiyonel Gruplar

Fonksiyonel Gruplar, Bir molekülün kimyasal anlamda etken bir şekilde olan kısımlarıdır. Bu amaçla kimyasal maddelerin içerdikleri fonksiyonel gruplar, bileşiklerin isimlendirilmesinde uygulanan molekül değerinin iskeletini oluşturan ana yapılardır. Fonksiyonel grupların hidrojen olmayan atomların birbirleriyle ilişkin molekül ile kovalent bağlarıyla bağlı olmasıdır. Atomlar grubu molekülün diğer kısmıyla iyonik bir kuvvetle bağlı bir şekilde bu atom grubu çok atomlu iyon ya da kompleksli iyon olarak tanımlanır. Bu atom gruplarına toplu halde radikal denir. Ayrıca serbest radikal terimi de buradan gelmiştir. Fonksiyonel grubun bağlı olduğu karbona da alfa karbon denir. Bu nedenle fonksiyonel gruplar organik moleküllerin omurgalarına bağlıdır. Bu sebeple molekülün özelliklerini ve kimyasal tepkimelerini belirler. Fonksiyonel gruplar karbon omurgadan daha az kararlıdır ve kimyasal tepkimeye girmeye daha eğilimli olurlar. Alkinlerde ise üçlü bağ şeklinde fonksiyonel gruptur. Hetero atomlar içeren fonksiyonel gruplar arasında, karbon hetero ile atom bağları kimyasal anlamda karbon arası bağlardan daha etkili olduğunu açıklar. Ayrıca elektro negatif atomlar için hetero atomlar arası bağ polarlığı ve dipolmoment oluşumunda daha güçlüdür. Bu anlamda hetero atom içeren organik moleküllerde fonksiyonel gruplar arası hetero atomun bulunduğu genel formülü R-O-H'dir. Yapısı gereği bir hidrojeni için bir alkil grubu geçmiş olan suya benzer. Alkoller kimyasal özelliği ile hidroksil grubuna dahildir. Fenoller ise OH grubuna benzerliği ile alkil grubu yerine bir aromatik yapısı vardır. Tiyoller, alkollere ve fenollere benzer bir yapıya sahiptirler.

Fonksiyonel Gruplar


Amit; Kimyada amit sözcüğü olarak iki anlamı vardır. Birincisi bir azot atomuna N'ye bağlı bir şekilde karbonil grubu oluşturan bir organik fonksiyonel gruba sahip bir bileşiktir. İkincisi olan amit, bir azot anyonudur. Birinci anlamı ile bir âmin türevidir. Yani azota bağlı bir asil gurubudur. Genellikle R1-CO-NR2R3 formülü ile bilinir. Burada R2 ve R3'ten biri ya da ikisi için bir hidrojen olabilir. Diğer formülü ile amitler bir karboksilik asit olarak da tanımlanabilir.

Amin; Aminler, amonyaktaki bir ya da daha fazla hidrojen atomunun organik radikaller ile değiştirilmesi yöntemiyle bilinir. Yapısal olarak aminler bir tür amonyağa benzer. Fakat bir ya da daha fazla hidrojen atomu için alkil ya da aril gibi organiklerle yer değiştirmiştir. Bu kuralın en önemlisi RC-O-NR2 olan bileşiklerdir. Bunlara âmin veya amit denilir. Amitlerin ve aminlerin yapıları gereği ve özellikleri farklı olduğu için bu ayrım kimyasal olarak önemlidir.

Fenil; Kimyada fenil grubu veya fenil halkası C6H5 formülü ile bir fonksiyonel gruptur. Altı karbon atomu halkal sıralanmış gibi birer karbon atlayacak bir şekilde iki kademe çift bağ taşımaktadır. Bu fonksiyonel grup benzilden farklı bir şekilde haricen CH2 içermez. En basit olarak feno bileşiminde bulunur.

Ligand; Biyokimyada ve biyomolekülü birbirine bağlanarak bir kompleks oluşturan bir bileşiktir. Genellikle iyonik bağlar, hidrojen bağları ya da Van der Waals güçleri ile proteindeki bağlanma yerine bağlanır. Ligand molekülün bağlanma yerine yanaşması şeklinde tersinir ile birleşme arasında denge kurar.

Steroid; Birbirleriyle dört halkadan oluşur. Karbon iskeletli bir lipittir. Steroitler asetil KoA biosentez yapılarak elde edilir. Farklı steroitler bu halkalara bağlı olan fonksiyonel gruplar açısından birbirlerinden ayrılırlar. Bu şekilde bitkiler, hayvanlar ve mantarlar üzerinde yüzlerce çeşit steroid olarak tanımlanmıştır.

Aminoasitler; Proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Kimyada bir aminoasit ve âmin karboksil niteliğinde fonksiyonel gruplar içeren bir moleküldür. Aminoasitlerin peptit bağlarıyla uç uca eklenmesi ile meydana gelen kısa polimer zincir peptit'tir. Uzun polimer zincirleri ise polipeptit ya da protein olarak tanımlanır. Hücre içerisinde bulunan ribozomlar, mRNA moleküllerini kalıp olarak kullanılarak aminoasitleri uç uca ekleyen proteinleri sentezlerler.

Dikarboksilik Asit; bu asitler, iki karboksilik asit fonksiyonel grubuna bağlı organik bileşiklerdir. Dikarboksilik asit için moleküller formülü için bu gruplar çoğu zaman HOOC-R-COOH olarak yazılır. Burada R genelde bir alkil, alkenil ya da alkinil grubu oluşturur. Bu açıdan monokarboksilik asitlerle aynı kimyasal davranışları ve tepkimeleri gösterirler. Dikarboksilik asit, naylon ve polietilen tereftalat gibi kopolimerler hazırlamak için kullanılır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 12:34:20
Fonksiyonel Gruplar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fonksiyonel Gruplar Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Fonksiyonel Gruplar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024