Farmakoloji

Farmakoloji

Farmakoloji, yani ecza bilimi insanlarda ya da deney olarak kullanılan bazı hayvanlarda oluşabilecek olan ilaç etkilerini ve yapılarını inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Farmakoloji, bitkilerden ayrıştırılan bir takım maddeleri ya da yeni sentezlenmiş olan maddelerin biyolojik yapılarını ve etkilerini laboratuvar ortamlarında çalışılarak, deney hayvanlarında klinik araştırmalar yapılarak insanlarda incelenmesi sonucunda ilacın geliştirilmesi ve çalışmalarına fayda sağlar.
Kısaca kullandığımız ilaçların yapılması sunulması, ilaçlar ve biyolojik dizgeler arasında oluşacak olan etkileri inceleyen farmakoloji, bir çok alt dal ve yardımcı bilim dalları ile beraber çalışmasını sürdürür.

Farmakolojinin alt dalları:
 • Farmakodinamik: İlaçların canlılarda oluşturacağı birtakım etki ve etki mekanizmalarını araştıran bu dal, ilaçların organizmaya olan etkileri ile ilgilenir.
 • Farmakokinetik: İlaçların canlıların vücudunda olacak olan emilimini, dağılımını, dönüşümünü ve vücuttan atılımını inceleyen bu dal, organizmanın evrelerini ile ilgilenir.
 • Nörofarmaloji: İlaçların vücuttaki sindirim sistemine olan etkilerini inceler.
 • Klinik farmakoloji: İlaçların organizma içerisindeki etkileri ve vücuttaki süresini inceleyen farmakolojinin alt dalıdır.
 • Farmakoterapi: Hastalıklar tedavi edilirken ilaçların nasıl uygulanacağını konu edinen bu dal klinik farmakoloji ile benzerlik gösterir.
 • Psikofarmakoloji: İlaçların canlıların davranış ve psikolojileri üzerinde oluşacak olan etkilerini inceler.
 • Endokrin farmakoloji: İlaçların canlıların hormonları üzerinde oluşacak olan etkilerini yani canlıların endokrin sistemini inceler.
 • İmmünofarmakoloji: İlaçların insan veya deney hayvanlarının bağışıklık sistemi içerisinde oluşacak olan etkileri inceler.
 • Kardiyovasküler farmakoloji: İlaçların canlılardaki dolaşım yani kalp damar sistemi üzerinde olacak olan etkilerini inceler.
 • Biyokimyasal farmakoloji: İlaçların insan yada deney hayvanlarının biyokimyasal özellikleri içerisinde oluşacak olan etkilerini inceler.
 • Kronofarmakoloji: İlaçların canlılar üzerinde oluşacağı etkileri ve zaman içerisinde uğrayacağı değişimleri inceleyen bu dal ilaçların etkisinin kronobiyolojik değişimleri ile ilgilenir.
 • Moleküler farmakoloji: İlaçların canlılar üzerinde moleküler düzeyde olacak olan etkilerini ve davranışlarını inceler.
 • Radyo farmakoloji: Radyoaktif maddelerin vücuda vereceği etkileri ve ilacın farmakokinetiği ile ilgilenir.
 • Klinik Farmasi: Halk sağlığı birimi olan klinik farmasi eczacıların farmakoloji bilgilerini hasta için kullanılması anlamına gelir.
Farmakolojinin yardımcı bilim dalları:
 • Tıp bilim dalları: Fizyoloji, biyokimya, dahiliye, patoloji, fizyopatoloji, mikrobiyoloji, sitoloji ve histoloji.
 • Eczacılık bilim dalları: Farmasötik kimya yada medisinal kimya, toksikoloji, farmasötik teknoloji ve farmakonognozi.
 • Diğer bilim dalları: Fizik, kimya, biyoloji, matematik, mantık, istatistik.
İlaçların elde edildiği kaynaklar:

Bitkiler: Günümüzde kullanılan birçok ilaç kalp glikozidleri, afyon alkoloidleri, selüloz, esanslar, enzimler ve yağlar gibi bazı bitkisel kaynaklardan sağlanmaktadır. İlaçlar yapılırken bitkinin yaprak, kök, kabuk, gövde, tohum ve çiçek gibi bölümleri kullanılmaktadır.

Mikroorganizmalar: Birtakım antibiyotikler ve küf mantarından sağlanan penisilinler mikroorganizmalara örnek olarak verilebilir.

İnsanlar ve hayvanlar: Enzimler, serumlar ve hormonlar.

Radyoaktif izotoplar: Tıbbi araştırmaların yapılması, hastalığın teşhisinin konulması ve tedavisinde kullanılmaktadır.

Sentetik maddeler: Laboratuvar ortamlarında sentezlenek doğal olan ilaçların daha çok kullanılması ve daha ucuz yapılabilmesi ve ilaçların oluşturacağı yan etkileri azaltılması için laboratuvarlarda sentezlenerek yapılan ilaçlardır. Eter, yarı sentetik olan penisilinler ve bazı hormonlar örnek verilebilir.

İnorganik maddeler: Kalsiyum, iyot, sodyum klorür ve demir organik maddelere örnek verilebilir.
Son Güncelleme : 03.02.2021 17:12:57
Farmakoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Farmakoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Farmakoloji"
Merhaba ben fareler üzerinde yapılan farmakoloji deneylerine karşıyım binlerce fare bu ama uğrunda ölüyor kimi hasta ediliyor kimi ise ölüme terk ediliyor yazık onlar da bir canlı hiç bir canlıya zarar vermeden farmakoloji bilimi işini yapamaz mı?
Sühan . 03.11.2018 15:09:36
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022