Elektroliz

Elektroliz

Elektroliz, kendiliğinden oluşmayan bir kimyasal olayın elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleşmesidir. Eletroliz anlatılırken bir çok terimden yardım alınır. Elektrolit içinde serbest iyonların bulunduğu ortamlardır. Elektrot elektrolitin içine batırılan iletken metallerdir. Grafit çubuğu örnek olarak verilebilir. Elektroliz kabındaki üreticinin pozitif kutbuna bağlı olan elektroda anot, negatif kutbuna bağlı elektroda kanot adı verilir. Aralarındaki bağ belirli bir sisteme göre ilerler. Elektrolit elektriği ileten katyon ve anyon içeren saf sıvı çözeltidir. Anyon atomların elektron almış halidir. Katyon ise atomların elektron vermiş halidir. Bir diğer adıyla çözeltidir. Suda çözündüğünde iyonlarına ayrılabilen bir madde içerisinden akım geçirildiğinde, kendiliğinden oluşmayan indirgenme ve yükseltgenme gerçekleşir. bunun sonunda elektrolit içindeki bazı elementlerin açığa çıkması elektroliz sayesinde olur. Elektroliz yapabilen bir çok madde vardır. Bunlar tuzlar, asitler, bazlardır. Bir elektroliz için güç kaynağı ,elektrotlar ve elektrolit gerekir.

Elektroliz Yararlanma Alanları

Elektroliz olayının bileşikler arasındaki bağların bilinmesi gerekir. bileşenler arasında değerlik ektronuna bağlı iki farklı tür bağ vardır. Kovalent bağda elektronlar ortak kullanılır. İyonik bağda ise atomlardan biri diğerine eletron vererek kendisini pozitif duruma getirir. Diğer atom da negatif konuma düşer. Kovalent bağda bileşikler elektrik alanı ile ayrıştırılamazken iyonik bağda ayrıştırılabilir. Elektrolizin gerçekleştiği kaba voltmetre adı verilir. elektroliz farklı alanlarda ve farklı amaçlar için kullanılabilir. Bunlar:
  • Metallerin Ayrıştırılması: Hangi metal ayrıştırılmak isteniyorsa o metalin tuz çözeltisi hazırlanır. Bu yöntem için en çok bakır metali tercih edilir. Çözelti içine batırılan elektrotlardan biri arı metal diğeri de arı olmayan metal olmalıdır. Bakır iyonları pozitif yüklü olduğundan katoda gider. Orada nötrleşir ve arılaştırılır.
  • Metalle Kaplamacılık: Kaplanmak istenen cisim elektroliz kabında katot olarak kullanılır. Kaplamada kullanılacak metal de anot olarak tercih edilir. Çözelti yerine anot olarak kullanılan metalin tuz çözeltisi kullanılır. Örneğin bir demir çatal nikelle kaplanmak isteniyorsa çatal katot, nikel ise anot olarak seçilir. Çözelti olarak da nikel tuzu çözeltisi kullanılır. Çözelti içindeki nikel iyonları katoda giderek element halinde birikir. bu birikme sonucu kaplama olayı gerçekleşmiş olur.
Elektroliz Uygulama Alanları

Elektrolizin birçok uygulama alanı vardır. Bunlar genellikle analitik, endüstriyel ve tıp alanındaki uygulamalardır. Analitik uygulamaları elektro analizler, voltametrik ile potansiyometrik analizlerdir. Endüstriyel uygulamaları ise elektrolitik kaplama, metallerin elektrolitik ile saflaştırılması, elektrolitik aşındırma, piller ve elektrolitik parlatma alanlarıdır. Tıpta kullanılan elektrolizin amacı elektrik akımı ile dokuların yok edilmesine yarar. Genellikle gereksiz görülen kılları, deri yaralarını ve derideki kabarmış olan kan damarlarının giderilmesinde kullanılır. Örneğin kılları yok etmek için, negatif elektrot görevinde olan ince platin tel kıl sapı boyunca altındaki kıl bezine kadar geçirilir. bu uzunluk yaklaşık 3-4 milimetredir. İnce platin tel kıl yapan hücrelerle temasa geçer. 5-10 saniyelik uygulama sonrası kılın mukoza uzantısı harap olduğu için kıl kolayca çekilerek dışarı alınır. Uygulama sırasında çok az ağrı hissedilir. Genel yada lokal anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Uygulama sonrasında kıllar o bölgeden tekrar çıkmaz.
Son Güncelleme : 21.12.2020 17:56:51
Elektroliz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Elektroliz Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Elektroliz"
Merhaba araç aküsünün içeriinde elektoliz sıvısının var olup olmadığı hakkında bilgi edinmek istiyorum. Eğer elektroliz var ise bu seviyenin miktarını nasıl arttırabilirim?
Lâzıme . 24.10.2018 18:47:23
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022