Çevre Kimyası

Çevre Kimyası

Çevre kimyası, çevreyi kirleten unsurların fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve süreçlerini araştıran bilim dalıdır. Çevre kimyası çevre kirliliğinin konusu olan  toprak, hava ve su kirliliği gibi konuları da ele alır. İnsanların bilinçsizce davranışları ve tüketimleri çevreye bir çok zarar vermektedir. Sadece çevreye değil birçok canlılara toprağa, suya, havaya, bitki örtüsüne, iklim şartlarına, ormanlarına  büyük zararlara yol açmaktadır. Çevre kimyası bütün bu başlıkları incelemektedir.

Toprak kirliliği 
Toprak kirliliği birçok kimyasal atıklar tarafından toprağın yapısının, özelliklerinin bozulmasıdır. Topraktaki bu bozulma insan hayatı ve diğer canlılar için birçok olumsuzluklara yol açmaktadır. İnsanların birçok alışageldikleri davranışları toprak kirlenmesine ve bunun yanında yer altında ve yer üstünde bulunan su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Toprak oluşumu uzun bir süre içerisinde kayaçların parçalanması ile meydana gelir. Fakat insanlar sayesinde çok kısa sürede toprağın yapısı tahrip edilerek bozulur. Toprak birçok açıdan önemli olduğu gibi tarım için de temel unsurdur. Fakat tarım yapılırken kullanılan birçok tarım ilaçları ve toprağa atılan gübreler toprağa zarar vermekte ve toprağın verimliliğini azaltmaktadır. Bunun yanında çevreye atılan çöpler ve fabrika atıklarının toprağa  karışması ile toprağı kirletir. Özellikle büyük şehirlerde endüstriyel atıklar daha fazla olduğu için buralardaki topraklar daha fazla kirletmektedir. Yerleşim birimlerinin çok olduğu çevrelerde bilinçsizce atılan çöpler ve evsel atıklar çevrenin hem görünümünü hem de temizliğini yok etmektedir. Çöpler çevrede kaldığı müddetçe birçok mikropların da üremesine ve bu yolla hastalıkların çoğalmasını sebebiyet vermektedirler. Özellikle ev ve işletme atıkları birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. İnsanlarda verem, sarılık, iltihap, gıda zehirlenmesi, kolera hastalıklarına sebep olan mikroplar ile; bağırsak solucanı, şerit, dizanteri gibi bağırsak parazitlerini ve; karasineklerin yumurta ve larvalarını taşımaktadır. Hayvanlarda ise kolera, verem, şarbon, veba, şap, kuduz gibi hastalıklara sebep olan mikropları taşımaktadır. Toprak kirliliği konusunda bazı tedbirler alınarak insanların bilinçlendirilmesi gerekir. Bu konuda alınacak tedbirler şöyledir: 
  • Toprağa zarar vermeyecek tarım ilaçları kullanılmalı
  • Çöplerin tamam mı Bir yerde toplanarak imha edilmeli bu şekilde Toprak korunmalı
  • Gübreleme yöntemi doğru yapılmalı
  • İnsanlar toprak kirliliği konusunda duyarlı olmalı ve birbirlerini uyarmalı
Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
Bitki örtüsünün tahrip olmasına hava ve toprak kirliliği, çarpık kentleşme, orman yangınları ve endüstriyel atıklar gibi durumlar sebep olmaktadır. Bitki örtüsüne en çok zararı endüstriyel atıkların doğaya bırakılması sebep olmaktadır. Bitki örtüsünün en önemli iki etmeni toprak ve iklimdir. Toprak kirliliği bitki örtüsünün tahribine de sebep olur. Bunun sonucu olarak iklim koşulları da değişir. Bu durumda iklim ve toprak özelliklerinin değişmesiyle geri dönüşümü mümkün olmayan tahripler meydana gelir. Bitki örtüsünün tahrip olması sonucunda birçok bitki türü yok olma riski ile karşı karşıya kalır. Özellikle çevre kirliliği, yangınlar, erozyon gibi durumlarda birçok bitki türü azalmakta ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmektedir.

Ormanların yok edilmesi
Ormanların yok olmasında insanların tutumları önemli bir yer tutmaktadır. Bilinçsizce yapılan yapılaşma, tarımcılık ve hayvancılık faaliyetlerinin doğru yapılmaması, yangınlar ormanların büyük ölçüde zarar görmesine sebep olmaktadır. Özellikle kırsal kesimde insanların geçim kaynağı olarak ağaçları kesmeleri ve kullanmaları sonucu ormanlar büyük ölçüde zarar görmektedir.
Son Güncelleme : 06.01.2021 09:18:46
Çevre Kimyası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çevre Kimyası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Çevre Kimyası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022